RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Centrum Medyczne REHAB Sp. z o.o.Sp. k.z siedzibą w Czeladzi przy ul. 21 Listopada 12 (dalej ADO).

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować w sprawie danych osobowych pisząc na adres: rejestracja@cmrehab.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zakładania dokumentacji medycznej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne REHAB Sp. z o.o. Sp. k.?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wymagają tego akty prawne obowiązujące podmioty działalności leczniczej:
 • sprawozdajemy poprzez licencjonowany program mMedica wszystkie świadczenia zdrowotne drogą elektroniczną do NFZ
 • planujemy świadczenia zdrowotne realizowane przez nas i sprawozdajemy drogą elektroniczną kolejki oczekujących na świadczenia medyczne do NFZ
 • przekazujemy informacje statystyczne do GUS
 • przekazujemy informacje statystyczne medyczne i dotyczące zatrudnienia osób wykonujących zawody medyczne do ogólnopolskiej bazy danych za pomocą elektronicznych sprawozdań za pośrednictwem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • kontaktowania się z Państwem w celu potwierdenia lub zmainy terminu usług zdrowotnych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

  Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc wykonać umowę zawartą z NFZ, a tym samym zrealizować świadczenie zdrowotne:
 • imię i nazwisko, numer PESEL
 • adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego
 • dane lekarza i podmiotu leczniczego kierującego pacjenta do nas
 • rozpoznania i wyniki badań diagnostycznych oraz dane zawarte w ankiecie o stanie zdrowia
 • liczbę i rodzaj oraz terminy realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • wszystkie dane dotyczące stanu zdrowia i terapii uzupełniane podczas udzielanych u nas porad lekarskich i zabiegów w pracowni fizjoterapii dotyczące leczenia i rehabilitacji
  Jeśli z jakiegoś powodu pacjent nie poda tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli udzielić Państwu świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji nie będziecie Państwo mogli korzystać z usług naszej firmy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od pacjentów podania innych niezbędnych danych.


  Jakie pacjent ma uprawnienia wobec ADO w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: jeśli zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub do celów innych niż wymienione poprzednio. Pacjent ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W jakich sytuacjach pacjent może się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

  Pacjent ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.


  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe udostępniamy Narodowemu Funduszowi Zdrowia i innym podmiotom działalności leczniczej zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy przekazać dane osobowe organom publicznym, np. sądom, prokuratorom na podstawie pisemnego żądania, do ZUS, KRUS, firmom ubezpieczeniowym na podstawie odrębnej zgody właściciela danych.

  Jak długo przechowujemy dane osobowe?

  Przechowujemy dane osobowe pacjentów przez czas realizacji świadczenia zdrowotnego, a także po ich zakończeniu przez 20 lat kalendarzowych licząc od zrealizowania usługi zdrowotnej zgodnie z obowiązującym prawem.

  Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Nie.

  Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (w tym w tym w celu informowania pacjenta o zrealizowanych na jego rzecz wszystkich świadczeniach zdrowotnych przez wszystkie podmioty działalności leczniczej finansowane ze środków publicznych), w celu potwierdzenia w systemach informatycznych PESEL i ZUS prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, w celu werufikacji zasadności skorzystania lub sfinansowania świadczeń medycznych ze środków publicznych.

 • Copyright © 2016 CM Rehab Sp. z o.o. | Realizacja: Tworzymy Strony Internetowe - Czeladź, Będzin, Wojkowice