Centrum Medyczne REHAB realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Ergonomia dla zdrowia pracowników Centrum Medycznego REHAB Sp. z o.o. Sp. k”

Finansowanie pochodzi z konkursu Zarządu Województwa Śląskiego nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przeprowadzenie szkoleń.
Dzięki uzyskanym środkom pracownicy zostaną przeszkoleni z ergonomii pracy, z radzenia sobie z trudnym pacjentem i ze stresem, aby ograniczyć jego negatywny wpływ na organizm, oraz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Wezmą także udział w szkoleniu z zasad unikania zakażeń podczas pracy z pacjentem.
Programem objęci będą wszyscy pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu (15 osób). Stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt, w pomieszczeniach znajdą się oczyszczacze powietrza oraz lampy wirusobójcze i bakteriobójcze.

Całkowita wartość projektu: 175 084,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 148 821,82 PLN

Copyright © 2016 CM Rehab Sp. z o.o. | Realizacja: Tworzymy Strony Internetowe - Czeladź, Będzin, Wojkowice